Formularz NIP-1 służy do zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego. Dokument ten zobowiązani są składać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, jednak niebędący przedsiębiorcami.

Wcześniej deklarację NIP-1 musiały składać osoby rejestrujące swoją działalność i nieposiadający nadanego numeru NIP. Jednak po zmianie przepisów, rejestracji dokonuje się przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej. Wniosek taki można złożyć przez Internet albo w Urzędzie Miast lub Gminy. Podatnik, uzyskujący status przedsiębiorcy, dokona zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego na druku CEiDG1.

Kto musi złożyć NIP-1?

Po zmianie przepisów dla przedsiębiorców, formularz NIP-1 muszą składać podatnicy, którzy nie zostali zaliczeni do tej grupy. Są to osoby, które, w myśl przepisów podatkowych, prowadzą działalność gospodarczą. Chodzi o podatników, którzy wykonują wolny zawód, a także każdą inna aktywność we własnym lub cudzym imieniu, mieszczącą się w ramach przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Mogą to być osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, rolnicy wynajmujący pokoje, sprzedający posiłki i świadczący inne usługi turystom.

NIP-1 muszą także złożyć podatnicy zajmujący się działalnością wytwórczą w rolnictwie, czyli uprawy rolne, hodowla zwierząt, ogrodnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe.

Formularz NIP- 1 służy także do aktualizacji danych podatnika, trzeba go złożyć w terminie 7 dni od wystąpienia zmian.

Jak wypełnić NIP-1?

Na górze druku wpisujemy numer NIP podatnika, jeśli taki posiadamy.

W części A zaznaczamy odpowiednie okienko, określając, jaki cel ma złożenie druku, następnie uzupełniamy rubryki z nazwą Urzędu Skarbowego.

dokument nip 1

Część B dotyczy danych identyfikacyjnych podatnika, czyli imię, nazwisko, data urodzenia i miejsce urodzenia, PESEL oraz numer dowodu. W rubrykach B2 zaznaczamy krzyżykiem numer okienka, w którym znajdują się zmienione dane. W wierszach B4 i B5 należy wpisać dokładny adres zamieszkania i zameldowania podatnika. W pozycjach B6 powinny znaleźć się dane kontaktowe, czyli numer telefonu, faks, e-mail. W B7 wpisujemy nr rachunku bankowego i nazwę Banku (tutaj będą dokonywane zwroty podatku).

Część C dotyczy prowadzonej samodzielnie działalności gospodarczej. Wpisujemy tu datę rozpoczęcia działalności i jej rodzaj, numer REGON i kod PKD. Rubryki C2 uzupełniamy o dane Banku i rachunku bankowego dotyczącego działalności gospodarczej. Wiersze C3 dotyczą dokumentacji rachunkowej, czyli jej rodzaj i miejsce przechowywania oraz dane biura rachunkowego. W pozycjach C4 powinny znaleźć się informacje z wpisu do ewidencji lub rejestru, czyli nazwa, data i numer ewidencji. W rubrykach C5 wpisujemy miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Część D dotyczy dołączonych załączników i dokumentów.

W części E należy złożyć podpisy i uzupełnić datę wypełnienia formularza.