Kiedy zbliża się koniec roku kalendarzowego wszyscy podatnicy zaczynają się zastanawiać jak i do kiedy złożyć swoje zeznanie podatkowe. Dotyczy to również inwestorów, którzy muszą złożyć deklaracje PIT-38 o osiągniętych dochodach albo stratach oraz muszą opłacić podatek giełdowy.
Podatek giełdowy pobierany jest od uzyskanych dochodów ze zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Podatek ten wynosi 19% wartości uzyskanego dochodu. Kwestie prawne związane z podatkiem reguluje ustawa wprowadzona w życie 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czego konkretnie dotyczy podatek giełdowy?

Ustawa jasno mówi, że jest to podatek naliczany od inwestycji. Mogą to być akcje, obligacje, kontrakty terminowe lub walutowe. W takim przypadku płatnikiem jest inwestor.
W jakim terminie rozliczamy podatek giełdowy?
Podatek giełdowy, mimo że ma taką samą wysokość jak podatek od zysków kapitałowych rozliczany jest na innych zasadach. Dla przykładu lokaty bankowe rozlicza się raz w roku. W trakcie trwania roku podatkowego nie ma żadnego obowiązku rozliczania zysków i strat z inwestycji. Nie musimy również odprowadzać zaliczki na podatek giełdowy. Obowiązkiem inwestora jest złożenie deklaracji oraz zapłacenie należnego podatku.

Rozliczamy się z podatku giełdowego

Bez względu na to czy inwestor zarobił czy stracił musi rozliczyć się z urzędem skarbowym. Czas mija trzydziestego kwietnia. Do tego dnia trzeba złożyć deklaracje i oczywiście opłacić podatek. Pamiętajmy o tym, że dotyczy to tylko i wyłącznie transakcji zamkniętych, a zatem jeśli nasza inwestycja nadal trwa to nie musimy się w tym roku z niej rozliczać. Nastąpi to dopiero w momencie zamknięcia inwestycji.

Wielkim ułatwieniem dla wszystkich inwestorów jest PIT-8C otrzymywany przez biuro maklerskie. Na podstawie tego pita złożymy swoją własną deklaracje PIT-38. Warto pamiętać, że jeden PIT dotyczy jednego rachunku maklerskiego. Jeśli inwestora ma więcej rachunków to musi złożyć kilka zeznać podatkowych PIT-38.

Zanim zrobimy własne rozliczenie zapoznajmy się z tym wyliczeniem otrzymanym od biura maklerskiego. Jeśli nie zawiera błędów to można na tej podstawie obliczać swoje zyski i straty. Jeśli będzie tam jakiś błąd, a my tego nie zauważymy to po naszej stronie leży wina i wyjaśnianie sprawy w urzędzie skarbowym.

Kompensata zysków i strat

Płacenie podatku dochodowego daje możliwość kompensaty zysków i strat, ale tylko wtedy, jeśli wynikają z inwestycji w różne instrumenty finansowe. Można pomniejszyć o podstawę podatku o sprzedaż akcji lub obligacji. To pozwala na zmniejszenie podatku i zrekompensowania w jakimś stopniu poniesionych strat.

Trzeba pamiętać o tym, że uzyskane dochody z giełdy nie mogą być wliczane do innych dochodów pochodzących z umowy o pracę, umowy o dzieło czy umowy zlecenie. Istnieje ryzyko, że wejdziemy przez nie w wyższy próg podatkowy, a już na pewno nie zrekompensujemy sobie poniesionych strat.

Zyski nie mogą być wliczane razem ze stratami uzyskanymi z prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest sytuacja gdzie w ramach swojej firmy obracasz również papierami wartościowymi.
PIT-38 składamy niezależne od strat.

Jeśli osiągnąłeś przychód, ale Twoje straty są bardzo duże to i tak jesteś zobowiązany do złożenia deklaracji PIT-38.
Straty uzyskane w tym roku można będzie zrekompensować w roku kolejnym. Strata jest podstawą pomniejszenia opodatkowania w roku następnym.