Wszyscy podatnicy, rozliczający się na formularzach PIT-36 i korzystający z ulg oraz odliczeń podatkowych, muszą dodatkowo złożyć załącznik PIT/O. Druk ten nie może być używany samodzielnie, należy złożyć go łącznie z zeznaniem rocznym np. z formularzem PIT-36.

Kto powinien złożyć załącznik PIT/O?

Druk ten musi złożyć każdy podatnik, który rozlicza się na formularzu PIT-36, PIT-37, PIT-28 i korzysta z ulg oraz odliczeń od przychodu/dochodu lub od podatku. Wyjątek stanowią odliczenia mieszkaniowe, których załącznik ten nie uwzględnia.

Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie na formularzu PIT-36, mogą złożyć jeden załącznik PIT/O. W przypadku, gdy dokonują rozliczenia osobno, na różnych formularzach, wtedy druk do odliczeń i ulg muszą wypełnić oddzielnie.

Ulgi i odliczenia

Załącznik PIT/O jest często wykorzystywanym przez podatników drukiem. Formularz ten muszą wypełnić osoby korzystające z ulgi internetowej, która została ostatnio trochę zmodyfikowana. Z takiej możliwość korzystają podatnicy tylko przez dwa następujące po sobie lata podatkowe. Osoba, która jeszcze nie wykazywała ulgi internetowej, ma prawo rozpocząć korzystanie z niej w dowolnym roku.

Bardzo popularna jest ulga na dziecko, którą również wykazujemy w formularzu PIT/O. Prawo do tego odliczenia mają rodziny z dziećmi lub osoby samotnie wychowujące dzieci. Kwota tej ulgi zależy od ilości posiadanego potomstwa.

Załącznik PIT/O muszą także wypełnić podatnicy, którzy korzystają z ulgi z tytułu przekazanych darowizn, również na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, charytatywno – opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych.

W druku tym możemy również wykazać kwoty odliczeń na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem życia osobom niepełnosprawnym. PIT/O muszą wypełnić także podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi dotyczącej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a także z tytułu wydatków na nowe technologie oraz w związku z wpłatami na IKZE.

Druk ten dotyczy również osób, które korzystają z ulg na szkolenie uczniów i zatrudniają ich w celu przygotowania zawodowego. W formularzu PIT/O musimy także wykazać odliczenia z tytułu umowy aktywizacyjnej.

Jak wypełnić PIT/O?

Najpierw wpisujemy numery NIP lub PESEL podatnika oraz małżonka, jeśli załącznik PIT/O dotyczy wspólnego rozliczenia. Następnie uzupełniamy rok podatkowy i wpisujemy liczbę załączników PIT/O dołączonych do głównego zeznania podatkowego.

Część A dotyczy danych osobowych podatnika i jego małżonka (w przypadku wspólnego rozliczania). Wpisujemy tu imię, nazwisko i datę urodzenia.

W części B uwzględniamy odliczenia od dochodu/przychodu inne niż mieszkaniowe. W odpowiednie rubryki wpisujemy darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne i usługi internetowe, zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz inne ulgi.

Cześć C to kwoty wydane na szkolenie uczniów, składki na ubezpieczenie społeczne i ulga na dzieci.

Część D dotyczy informacji o przekazanych darowiznach. Wpisujemy tu dane obdarowanego i kwotę przekazanej darowizny.

W części E wpisujemy dane dzieci, które uwzględniliśmy w uldze prorodzinnej.